REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU OLAZELAZO.PL

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy OlaZelazo.pl, dostępny pod adresem internetowym OlaZelazo.pl, prowadzony jest przez firmę Aleksandra Żelazo, ul. Antoniego Hryniewickiego 6A/232, 81-340 Gdynia, NIP: 1132199772, REGON 145980061, adres mailowy: kontakt@olazelazo.pl, numer telefonu: 604 973 770.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2
Definicje

1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca– firma Aleksandra Żelazo, ul. Antoniego Hryniewickiego 6A/232, 81-340 Gdynia, NIP: 1132199772, REGON 145980061, adres mailowy: kontakt@olazelazo.pl, numer telefonu: 604 973 770.

3. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://olazelazo.pl

6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa ta obejmuje dostarczenie Klientowi treści cyfrowych.

7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku Sklepu OlaZelazo.pl są to wyłącznie treści cyfrowe, tzn. wirtualne.

12. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 § 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Aleksandra Żelazo, ul. Antoniego Hryniewickiego 6A/232, 81-340 Gdynia, Polska.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@olazelazo.pl

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 § 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome lub Firefox oraz wszelkie pozostałe spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa w sieci (standardy szyfrowania) oraz zgodność ze standardami języków programowania w sieci (m.in. HTML, CSS3, Java Script),

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w wysokości określonej przez regulacje podatkowe).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

7. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

8. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że między stronami zostaną podjęte w formie umowy inne postanowienia.

 § 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, opcjonalnie uzupełnić pole z kuponem rabatowym i zaakceptować wymagane zgody: na warunki Regulaminu, Politykę Prywatności, zgodę na utratę prawa do odstąpienia Umowy;

3. wyrazić zgodę na otrzymanie dowodu zakupu równoważnego paragonowi fiskalnemu (faktury uproszczonej) drogą elektroniczną (na podany przy zakupie adres e-mail);

4. wyrazić zgodę na późniejszy, nienachalny i nienatarczywy kontakt z Klientem w celu zapytania o satysfakcję z produktu i przekazanie informacji o nowych produktach w sklepie lub akcjach promocyjnych i/lub konkursach organizowanych dla posiadaczy Produktu przez Sprzedawcę,

5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

7. Sklep OlaZelazo.pl dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie epub, MOBI, PDF, MP3, MP4 stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (watermark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik.

 § 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1. wyłącznie w formie cyfrowej, tj. jako link wysłany na mail uprawniający do pobrania Produktu cyfrowego.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Uczestnika za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

3. Produkt zostanie dostarczony Klientowi drogą elektroniczną niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez PayU.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 § 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od tej Umowy.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i udostępnienia Klientowi danych niezbędnych do dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

 § 9
Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta — opisującym wyjątki, w których Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podania przyczyny (o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 3. lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@olazelazo.pl

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Aleksandra Żelazo, ul. Antoniego Hryniewickiego 6A/232, 81-340 Gdynia, NIP: 1132199772, REGON 145980061, adres mailowy: kontakt@olazelazo.pl, numer telefonu: 604 973 770 (Sprzedawca).

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@olazelazo.pl.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, dla wypełnienia obowiązków Administratora związanych z rejestrowaniem operacji gospodarczych i podatkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego, w celu marketingowym oraz w celu utrzymania kontaktu z Klientem

5. Kategoria danych, które przetwarza Organizator to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny z kodem pocztowym i miejscowością, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie), a także w przypadku wystawienia faktury: nazwa firmy, adres firmy z kodem pocztowym, miejscowością i NIP.

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

2. Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę księgową.

7. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, akcji promocyjnych oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin obowiązuje od dnia 7.02.2023 r.

ARCHIWALNE WERSJE REGULAMINU

– Regulamin sklepu olazelazo.pl obowiązujący do 7.02.2023 r. – POBIERZ PDF

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0